De blauwe pijltjesroute (7,7 km.)

Zeeland is gevormd door de zee. De zee brak met kreken in in het vanouds aanwezige veengebied. Zand en klei werden door het water vervoerd. Beide zakten in de kreken naar de bodem, die daardoor steeds hoger werd. Het omliggende veen- en kleilandschap klonk in. Kreekruggen kenmerken tot op heden het Walcherse landschap.


1. De Dorpsstraat is gelegen op een kreekrug. Kijk maar eens links,

de Waterstraat in richting de Joh. de Pourckstraat.

Iets verderop zie je het verschil ook als je vanuit de Dorpsstraat

rechts de Brouwerijstraat in kijkt.


2. Loop door de 18de -eeuwse toegangspoort (RM) het Landgoed

Zeeduin op, dat haar oorsprong kent in twee historische

buitenplaatsen: Duno en Zeeduin. Opvallend is de tekst aan beide

zijden van de palen. Loop over de ‘Kromme Laon’ richting Dunoweg.


3. Vanaf de Late IJzertijd (ca. 250 - 50 voor Christus) lag hier een

groot open strand- en schorrengebied (lagune) met eb en vloed.

Overstromingen vormden een constante bedreiging.

De Dunoweg is een deel van de oudste ringdijk (ongeveer 12de

eeuw) van Walcheren. Mogelijk is de Dunoweg aangelegd op een

voormalige kustwal. Kijk vanaf de Dunoweg naar links voor 4 en 5.


4. De ronde vijver of kom, links gelegen, is in oorsprong een weel,

en ontstaan bij een doorbraak van de oorspronkelijke ringdijk.

Deze weel is heel diep en heeft geen vaste bodem.


5. Na de aanleg van de ringdijk (Dunoweg) werd dit gebied onder

andere vanuit de uithof Duno ingepolderd. Duno (RM) komt in

1247 al voor in een bisschoppelijke oorkonde als ‘Duonhoveden’

(=Duinhoofd). Duno lag dus in de buurt van het ‘hoofd’, het einde

van de duinen.

De Abdij van Middelburg had in de late 12de en de 13de eeuw veel

grondbezit op Walcheren, met name in Oostkapelle.

Dat grondbezit werd bestuurd vanuit twee kloosterhoeven of

‘uithoven’: in het oosten Duno, in het westen Westhove, het huidige

kasteel. Na de Opstand fungeerde het versterkte gebouw van Duno

langdurig als buitenplaats. Rond Duno ligt een verdedigingsgracht.


6. Loop over het meest rechts gelegen paadje.

Het Hoge/ Laoge Diekje, dat gaaf bewaard is gebleven, werd

waarschijnlijk eerst recht tegen de ringdijk aan, de zee in gelegd om

de stroom te breken en om land te winnen. De oudste poldertjes

liggen rechts ervan en stammen uit de 12de en 13de eeuw.


7. Een deel van de voormiddeleeuwse diepe kreek ligt nu nog als

een brede sloot (afwateringskanaal) dwars tegen het Hoge/ Laoge

Diekje aan. Vanwege zijn ouderdom en zeldzaamheid heeft

‘De Ouwe Vievert’ een hoge cultuurhistorische waarde.


8. In 1743 komt voor het eerst de naam Zeeduin (RM) als

buitenverblijf voor. Het huidige herenhuis is in 1878 gebouwd na

afbraak van de 18de- eeuwse voorganger.


9. Loop op de T-splitsing een stukje naar rechts.

Bijzonder in Nederland is het duinzicht (doorkijkje) vanaf het

huis. In de 19de eeuw stond links op een duintop een belvédère

(uitzichttoren). Vervolg de route.


10. De stuifdijkjes zijn aangelegd om te zorgen dat het zand,

uit het sinds de late middeleeuwen gevormde duingebied, de

achtergelegen poldertjes van Duno niet zou overstuiven.


11. Een deel van de afwatering van ‘De Ouwe Vievert’ komt hier

uit en stroomt richting de duinen. De achtergelegen twee poldertjes

raakten met eb op deze manier hun water kwijt.


12. Rond 1850 was de gezondheidstoestand in Zuidwest Nederland

slecht, omdat het drinkwater vaak uit regentonnen en welputten

kwam.

In 1889 kocht de gemeente Middelburg een deel van het duingebied

Oranjezon (rechts gelegen) om schoon drinkwater te winnen. Het

zand filtert namelijk regenwater. Het gezuiverde water werd tot

1995 via een buizensysteem afgevoerd naar de Watertoren in

Middelburg.

Oranjezon is nu een prachtig natuurgebied, dat te bezoeken is.

In het duingebied zijn wandelroutes uitgezet. Het ligt deels in

Oostkapelle en deels in Vrouwenpolder.

Het beheer is in handen van de Stichting Het Zeeuwse Landschap.


13. Eendenkooi Slikkebosch is in 1889 aangelegd en nog volledig

intact. Het is één van de vier overgebleven eendenkooien in

Zeeland. Staatsbosbeheer beheert samen met vrijwilligers dit

bijzonder stukje cultureel erfgoed.

Breng eens een bezoek aan de eendenkooi tijdens excursiedagen!


14. De duinen beschermen het achterland tegen de zee.

Paalhoofden zijn een symbool voor vijf eeuwen strijd tegen de zee.

Ze houden de stroming van de kust af en handhaven de kustlijn.

De Zeeuwse paalhoofden staan sinds 2005 op de lijst van Cultureel

Erfgoed!

Loop bij Strandpaviljoen ‘Lage Duintjes’ de duinovergang op.


15. De naam Duinbeekseweg verwijst naar de beken die vroeger

ondergronds vanaf de binnenduinrand naar het lager gelegen land

Liepen.


16. De Oude Domburgseweg is gelegen op een kreekrug,

herkenbaar aan de vele bochten.


17. De vroegste aanwijzing voor het maken van zout in een

huishoudelijke omgeving stamt uit Oostkapelle. Er zijn vondsten

gedaan uit de Midden-IJzertijd (410 - 350 voor Christus).

Het Zeeuwse zout was het vroegste exportproduct uit onze

provincie. De waarde van zout was bijzonder groot.

Loop naar het InfoKnoopPunt ’t Wachtertje (i) .